Trở về   Yên Thành Online > Hỏi/Ðáp

Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp


Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Danh sách vB code
[b], [i], [u] Đậm / Italic / Underline
[color] Color
[size] Size
[font] Font
[highlight] Highlight
[left], [right], [center] Left / Right / Giữa
[indent] Indent
[email] Email Linking
[url] URL Hyperlinking
[thread] Thread Linking
[post] Post Linking
[list] Danh sách thứ tự / Danh sách nâng cao
[img] Images
[code]
[php] Mã PHP
[html] Mã HTML
[quote] Trích
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Ðính Kèm
[clip.vn] Clip.vn
[flash] Flash
[flv] play flv
[gvideo] Google Video
[media] Media player
[sannhac] sannhac
[youtube] YouTube Video
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Đậm / Italic / Underline
Thẻ [b], [i] và [u] tương ứng cho phép bạn tạo chữ đậm, nghiêng và gạch chân.
Usage [b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Example Usage [b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Output this text is bold
this text is italic
this text is underlined

Color
Thẻ [code] được chuyển sang font có chiều cố định (đơn cách).
Usage [color=Tù chọn]value[/color]
Example Usage [color=blue]this text is blue[/color]
Example Output this text is blue

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Usage [size=Tù chọn]value[/size]
Example Usage [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Output this text is two sizes larger than normal

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Usage [font=Tù chọn]value[/font]
Example Usage [font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Output this text is in the courier font

Highlight
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Usage [highlight]value[/highlight]
Example Usage [highlight]this text is highlighted[/highlight]
Example Output this text is highlighted

Left / Right / Giữa
The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.
Usage [left]value[/left]
[center]value[/center]
[right]value[/right]
Example Usage [left]this text is left-aligned[/left]
[center]this text is center-aligned[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Example Output
this text is left-aligned
this text is center-aligned
this text is right-aligned

Indent
The [indent] tag allows you to indent your text.
Usage [indent]value[/indent]
Example Usage [indent]this text is indented[/indent]
Example Output
this text is indented

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [email]value[/email]
[email=Tù chọn]value[/email]
Example Usage [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Example Output j.doe@example.com
Click Here to Email Me

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [url]value[/url]
[url=Tù chọn]value[/url]
Example Usage [url]http://nguoiyenthanh.com/diendan[/url]
[url=http://nguoiyenthanh.com/diendan]Yên Thành Online[/url]
Example Output http://nguoiyenthanh.com/diendan
Yên Thành Online

Thread Linking
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]value[/thread]
Example Usage [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Click Me![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://nguoiyenthanh.com/diendan/showthread.php?t=42918
Click Me!

Post Linking
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [post]postid[/post]
[post=postid]value[/post]
Example Usage [post]269302[/post]
[post=269302]Click Me![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://nguoiyenthanh.com/diendan/showthread.php?p=269302#post269302
Click Me!

Danh sách thứ tự
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Usage [list]value[/list]
Example Usage [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  • list item 1
  • list item 2

Danh sách nâng cao
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Usage [list=Tù chọn]value[/list]
Example Usage [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Images
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Usage [img]value[/img]
Example Usage [img]http://nguoiyenthanh.com/diendan/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)

[url=http://www.example.com] [img]http://nguoiyenthanh.com/diendan/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
Example Output (Not linked)

(Linked)

The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Usage [code]value[/code]
Example Usage [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Example Output
Mã:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Mã PHP
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Usage [php]value[/php]
Example Usage [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Example Output
Mã PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


Mã HTML
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Usage [html]value[/html]
Example Usage [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Example Output
Mã HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Trích
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Usage [quote]Trích[/quote]
[quote=Tên đăng nhập]value[/quote]
Example Usage [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;102127]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Example Output
Trích:
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích:
Nguyên văn bởi John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích:
Nguyên văn bởi John Doe Xem bài gởi
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Usage [noparse][b]value[/b][/noparse]
Example Usage [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Example Output [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Ðính Kèm
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Usage [attach]attachmentid[/attach]
Example Usage [attach]12345[/attach]
Example Output

Clip.vn
Usage [clip.vn]value[/clip.vn]
Example Usage [clip.vn]SNq,vn[/clip.vn]
Example Output

Flash
Usage [flash]value[/flash]
Example Usage [flash]http://vn247.net/flash/Ctrl-Z.swf[/flash]
Example Output

play flv
Bạn chỉ cần lấy link của clip rồi đặt vào cặp thẻ flv
Usage [flv]value[/flv]
Example Usage [flv]http://69.56.248.173/~vinh3in/nguyenthu/1223820044.flv[/flv]
Example Output
Người Yên Thành Chấm Cơm

Download về máy

Google Video
Hiển thị video từ Google Video, Bạn chỉ cần lấy ID của clip rồi đặt vào cặp thẻ gvideo. VD http://video.google.com/videoplay?docid=1047157044159649860 Bạn chỉ lấy 1047157044159649860
Usage [gvideo]value[/gvideo]
Example Usage [gvideo]1047157044159649860[/gvideo]
Example Output
Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

Media player
Chơi các file nhạc và video
Usage [media]value[/media]
Example Usage [media]http://vn247.net/movie/two-small-lizards.wav[/media]
Example Output

sannhac
Đưa bài hát karaoke đã thu âm từ sannhac.com vào diễn đàn
Usage [sannhac]value[/sannhac]
Example Usage [sannhac]1316223[/sannhac]
Example Output

YouTube Video
Hiển thị trình video từ Youtube, bạn chỉ cần lấy ID của video clip như VD http://www.youtube.com/watch?v=hl2UUunlI2Q Bạn chỉ cần lấy hl2UUunlI2Q cho vào cặp thẻ là được
Usage [youtube]value[/youtube]
Example Usage [youtube]hl2UUunlI2Q[/youtube]
Example Output
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Hiện tại là 02:41 PM (GMT +7)


Diễn đàn Người Yên Thành Online
Nội dung được các thành viên xây dựng và tổng hợp
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.