Mặt trận tổ quốc xã Hợp Thành tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 02 Tháng 4 2012 00:00
In

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năm 2012 tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động xã hội, phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới;

vaol-CayruongThực hiện tốt công tác giám sát, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền TSVM... là những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mà UBMTTQ xã Hợp Thành(Yên Thành) đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng, An ninh ở địa phương.

 

Theo đó, cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được bổ sung thêm nội dung, tiêu chí thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết TW7(Khoá X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; NQ/03NQ-ĐU của Đảng uỷ xã ngày 02/3/2011 và đề án, kế hoạch 5 năm về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của UBND xã ngày 25/10/2011. UBMTTQ xã Hợp Thành cụ  thể  hoá  thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền thực hiện 19 tiêu chí, tập trung vào 8 việc trọng tâm sau:

1. Tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch:

- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi về quy hoạch nông thôn mới đã được cấp trên phê duyệt đồng thời quản lý tốt quy hoạch

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi đất theo tinh thần NQ/02 của Tỉnh uỷ.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, đưa sản xuất nông nghiệp  theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá có hiệu quả kinh tế cao.

- Vận động hiến đất, chuyển đổi đất ở phù hợp quy hoạch để xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công trình phúc lợi trên địa bàn.

2. Tiêu chí giao thông:

- Vận động nhân dân hiến đất, góp đất, hiến tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi tập thể trên địa bàn

- Động viên nhân dân đầu tư xây dựng đường làng ngõ xóm bằng nhựa và bê tông hoá phù hợp với quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới.

3. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá

- Động viên cán bộ và nhân dân đầu tư, đóng góp xây dựng công trình nhà văn hoá, khu vui chơi thể thao của xóm đảm bảo theo tiêu chuẩn.

4. Tiêu chí giảm nghèo và an sinh xã hội

- Vận động mọi người tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân

- Hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà đại đoàn kết. Hỗ trợ cho hộ nghèo kinh phí để phát triển kinh tế nhằm xoá nghèo bền vững, góp phần ổn định đời sống nhân dân

5. Tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất

- Vận động nhân dân xây dựng mô hình kinh tế gia trại, các tổ hợp có thu nhập cao trong dịch vụ và sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường.

- Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, đầu tư phát triển xây dựng 01 làng có nghề nấm theo thế mạnh của địa phương.

6. Tiêu chí về giáo dục.

- Tuyên truyền vận động để con em trong độ tuổi đi học được đến trường đat tỷ lệ 100%, không có học sinh bỏ học. Đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài ngay từ các gia đình, dòng họ, tổ liên gia và khu dân cư.

7. Tiêu chí về văn hoá.

- Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thi đua thực hiện 8 tiêu chí xây dựng dòng họ tiêu biểu, góp phần ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

8.Tiêu chí giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện đề án 01-138 đề án Quốc gia phòng chống tội phạm, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và đề án 313 về xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư không có ma tuý và tệ nạn xã hội

- Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01/2001 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ xã về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động mọi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, tạo sự đoàn kết và đồng thuận cao trong khu dân cư và các tầng lớp nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với Chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên và sự đồng thuận cao của  nhân dân, chắc chắn nội dung cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gai đoạn 2011-2015 xã Hợp Thành sẽ thu được kết quả tốt đẹp(Tính đến cuối năm 2011 đã hoàn thành cơ bản 9 tiêu chí, năm 2012 phấn đấu hoàn thành cơ bản 3 tiêu chí), góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội, Quốc phòng, An ninh ở địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, quê hương Hợp Thành Anh hùng ngày càng văn minh giàu đẹp.

Hoàng Ngọc Uyên

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: